BESTÄLL HÄR
GRAND HATS

Köpevillkor

Avtalet som du hittar nedanför beskriver det som du och Grand Hats, nedan nämt som GH, kommer överens om när du lägger din beställning. Kontakta gärna vår kundtjänst om du har några frågor angående våra villkor.

Dessa villkor har utformats i enlighet med rådande branschregler samt Konsumentverkets riktlinjer avseende distans- och hemförsäljningsavtal och konsumentköplag.


1. Tillämplighet

2. Avtalets ingående

3. Kundens kontrollskyldighet

4. Avbeställning/ändring innan produktion

5. Ångerrätt

6. Storleksgaranti

7. Pris- och betalningsvillkor

8. Etiska regler och rätt att underlåta leverans

9. Leverans

10. Reklamation

11. Fel och felavhjälpning

12. Säkerhet och personuppgifter

13. Upphovsrätt

14. Meddelande och kontaktuppgifter

15. Reservation


1. TILLÄMPLIGHET

Dessa villkor gäller för avtal om köp av varor ur den kollektion som Grand Hats, B2 Group International AB org: 556787-2154, vid var tid tillhandahåller. Du måste ha fyllt 18 år eller ha godkännande från målsman för att kunna göra beställningar på webbplatsen.


2. AVTALETS INGÅENDE

Varor beställs på det sätt som GH anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen skall avtal anses ingånget när kunden gjort sin beställning och den accepterats av Grand Hats.


3. KUNDENS KONTROLLSKYLDIGHET

GH bekräftar innehållet i beställningen genom att skicka kunden en bekräftelse (Orderbekräftelser) till av kunden angivna uppgifter för e-post. Kunden skall kontrollera innehållet i Orderbekräftelsen och snarast från erhållen bekräftelse underrätta GH om eventuella ändringar och samtliga invändningar rörande innehållet i beställningen. Om kund ej mottagit orderbekräftelse inom en timme efter slutförd beställning bör kund kontakta GHs kundtjänst.

Kund ansvarar själv för att kontrollera att de kontaktuppgifter kund lämnat är korrekta.


4. AVBESTÄLLNING/ÄNDRING INNAN PRODUKTION

Efter att GH accepterat kundens beställning skickas den vidare till underleverantörer för att producera beställda varor i enlighet med kundens specifikationer. GH saknar därefter möjlighet till avbeställning gentemot underleverantörerna. Beställning kommer att lämnas till underleverantören inom 14 dagar efter beställningsdatum. Innan beställningen skickats till produktion kan kunden fritt avboka och ändra sin beställning. Därefter gäller reglerna i punkt 5 ”Ångerrätt”.


5. ÅNGERRÄTT

Ångerrätten i distansavtalslagen gäller inte för produkter med personlig prägel enligt 2:11 § 3st (Undantag från ångerrätten). Kund har därför ej rätt att ångra sitt köp senare än 14 dagar från beställningsdatum.


6. STORLEKSGARANTI

Om Studentmössan inte passar kunden har kunden rätt att utnyttja storleksgarantin. Med garantin har kunden rätt att få sin beställning omgjord i en ny storlek utan extra kostnad. För att utnyttja garantin behöver kund kontakta GH:s kundtjänst.

Det är ej tillåtet att ändra någonting på sin beställning utöver storleken.


7. PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Pris följer av GH:s vid var tid gällande prislista och anges inklusive mervärdesskatt samt andra enligt lag tillkommande skatter. All betalning sker via Klarna Bank AB där kund själv väljer betalningsmetod. Vid problem med betalning ska kund i första hand kontakta Klarna och därefter GH.


8. ETISKA REGLER OCH RÄTT ATT UNDERLÅTA LEVERANS

Kunden garanterar att angiven information för tryck eller märke är laglig i varje hänseende, att det inte utgör intrång i annans rättighet samt att den inte innehåller stötande material. GH förbehåller sig rätten att underlåta att leverera en beställning om information eller material enligt ovan inte är förenlig med detta avtals etiska regler enligt denna punkt, eller på annat sätt enligt GH:s bedömning är oetisk. Våra fastlagda etiska regler gällande innehåll i fotoprodukter och texter som tillhandahålls av GH:

  • Vapen, tillhygge eller annat våldsinslag får inte förekomma på bild eller i text.

  • Narkotiska preparat, andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma på bild eller i text.

  • Attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma på bild eller i text.

  • Omotiverad nakenhet, obscen text, gest på bild, samt annat som kan upplevas som stötande eller kränkande får inte förekomma på bild.

  • Vi förbehåller oss rätten att undanta eller ersätta tveksam bild och text från produktion.


9. LEVERANS

Kundens beställning levereras vid den tidpunkt och på det sätt som angivits av GH vid beställning. Om inget angivits sker leverans till närmsta DHL-ombud till av kund angiven adress. GH reserverar sig för eventuell slutförsäljning.

Om kund ej hämtat ut sin beställning och den således returneras till GH förbehåller sig GH rätten att debitera en fraktkostnad á 99sek för att skicka beställningen en gång till.

För kunder inbokade på Studentkryssningen* gäller gratis leverans av Studentmössa vid leverans till Studentkryssningen.

GH förbehåller sig rätten att debitera en fraktkostnad á 99sek för att kunna skicka beställningen till kundens hemadress om kund:

1. Ej hämtat ut sin beställning på Studentkryssningen.

2. Avbokar sin Studentkryssning.


10. REKLAMATION

Reklamation ska framställas inom skälig tid från det att fel märkts eller borde ha märkts. Reklamation som framställs senare än sju dagar efter att fel upptäckts kan ej åberopas.


11. FEL OCH FELAVHJÄLPNING

Med fel avses att broderi på vara avviker från av kunden tillhandahållet eller av kunden godkänt material eller att varan i övrigt har brister eller fel. GH ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida. Kunden ansvarar själv för att varor beställs i rätt storlek. Fel måste rapporteras till GH senast 14 dagar efter leverans. GH äger rätt att i första hand på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Ersättning vid fel omfattar endast styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som direkt följd av felet.


12. SÄKERHET OCH PERSONUPPGIFTER

I samband med beställning sparas de personuppgifter kund anger såsom namn, kontaktinformation och adress i syfte att kunna utföra våra åtagande enligt beställningen.

Sparade personuppgifter kan komma att användas för kontakt via telefon, e-post, brev och SMS i marknadsföringssyfte.

Sparade personuppgifter hanteras enligt datainspektionens riktlinjer. Du har när som helst rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dessa raderas. Detta gör du genom att skriftligen meddela GH. GH följer GDPR och ser därför till att de uppgifter som du lämnat hos oss inte används i kränkande syfte.


13. UPPHOVSRÄTT

GH innehar rättigheterna till material som framställts av GH eller av GH anlitad underleverantör. För det fall kunden tillhandahållit egenproducerat underlag för tryck eller märke behåller kunden samtliga rättigheter till detta material.


14. MEDDELANDEN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Meddelanden mellan kunden och GH skall ske genom e-post, telefon eller brev till parternas i avtalet angivna eller senare genom till motparten skriftligen meddelade ändrade kontaktuppgifter. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela GH om förändringar i sina kontaktuppgifter.


15. RESERVATION

GH reserverar sig för eventuella text eller bildfel på webbplatsen såsom felaktig produktbeskrivning, prisinformation eller lagertillgänglighet/leveransinformation. GH kan när som helst uppdatera och korrigera felaktig information. Om felaktigt pris har angetts i samband med beställning meddelar GH kund omgående och inväntar kunds godkännande innan beställning slutförs.

Tänk på att den design som visas i GH:s designverktyg är animerad och inte återspeglar den verkliga designen till 100%. GH reserverar sig för att varan inte ser identisk ut med den design som visas i GH:s designverktyg.


*Studentkryssning tillhandahållen av GH:s samarbetspartner Studentresor i Sverige AB, med marknadsföringsnamnet FunCruises.